Următorii termeni si condiţii reglementează utilizarea website-ului blogu.lu şi se aplică întregului său conţinut, precum şi a serviciilor şi produselor disponibile pe website sau prin intermediul acestuia, la care se va face referinţă în continuare prin denumirea de “Website”. Website-ul este deţinut şi administrat de către Dream Production SRL. (“Dream Production”). Website-ul vă este oferit spre utilizare concomitent cu acceptul dumneavoastră de a păstra nemodificaţi termenii şi condiţiile prezentate în continuare, precum şi orice alte reguli de utilizare, principii (incluzând, fără a se limita la, Politica de Confidenţialitate a Dream Production) şi proceduri ce vor fi publicate periodic pe acest Website de către Dream Production, la care se va face referinţă în continuare prin denumirea de “Contract”.

Rugăm citirea acestui Contract cu atenţie, înainte de a accesa sau a utiliza Website-ul. Prin accesarea sau utilizarea în orice fel a Website-ului vă angajaţi să respectaţi termenii şi condiţiile acestui Contract. În cazul în care nu sunteţi de acord cu toţi termenii şi condiţiile acestui Contract, este posibil să nu puteţi accesa Website-ul sau să nu beneficiaţi de serviciile ce le oferă. Aceşti termenii şi condiţii sunt stabiliţi de către Dream Production, iar angajamentul de a respecta prezentul contract presupune respectarea acestor termeni. Trebuie să aveţi cel puţin treisprezece (13) ani pentru a putea utiliza Website-ul.

Contul dumneavoastră blogu.lu. Imediat după ce creaţi un blog pe Website, deveniţi responsabil de siguranţa contului şi a blog-ului dumneavoastră, fiind pe deplin răspunzător pentru toate activităţile ce se desfăşoară prin intermediul contului şi pentru orice alte acţiuni ce sunt legate de blog. Este interzis ca blog-ului să i se asocieze orice gen de descrieri sau cuvinte cheie ce ar putea fi percepute drept tendenţioase sau ilegale, inclusiv referirea într-o manieră necorespunzatoare la numele sau la reputaţia altor persoane, Dream Production rezervându-şi dreptul să modifice sau să şteargă orice descriere sau cuvânt cheie considerat inadecvat, ilegal, sau pasibil să atragă Dream Production vreo răspunderea legală. Dream Production trebuie înştiinţat în cel mai scurt timp în cazul utilizării neautorizate a blog-ului dvs., a contului sau în cazul oricărei violări a securităţii serviciului. Dream Production nu va răspunde legal pentru nici o acţiune sau culpă ce o întreprindeţi, incluzând pagube de orice fel provocate de astfel de acţiuni sau culpe.

Responsabilităţi ale vizitatorilor Website-ului. Dream Production nu a examinat şi nu poate examina toate materialele, incluzând programele software publicate pe Website, şi în consecinţă nu este responsabil pentru conţinutul, utilizarea sau efectele provocate de aceste materiale. Administrarea Website-ul nu atrage după sine identificarea Dream Production cu materialele publicate, promovarea acestor materiale, sau considerarea acestora ca fiind documentate, folositoare sau nedăunătoare. Sunteţi responsabil pentru prevenirea prin măsuri necesare de protejare a dumneavoastră şi a computerului de viruşi, Troieni, precum şi alte forme de conţinut cu caracter dăunător sau distructiv. Website-ul poate conţine conţinut cu caracter jignitor, indecent, sau tendenţios, de asemenea conţinutul poate cuprinde greşeli tehnice, de ortografie sau erori de alt gen. Website-ul mai poate conţine materiale ce violează drepturi de confidenţialitate sau de publicitate, care aduc vatămare proprietăţii intelectuale (sau de alt gen) a unor terţe părţi, sau al căror download, copiere sau utilizare subscrie unor temeni şi condiţii adiţionale, la care se face sau nu referire în prezentul Contract. Dream Production se exonerează de orice responsabilitate pentru orice daună provocată de vizitatorii Website-ului, sau rezultată prin download-ul conţinutului publicat de către aceşti vizitatori.

Conţinutul publicat pe alte website-uri. Dream Production nu a examinat şi nu poate examina toate materialele, incluzând programele software făcute disponibile prin intermediul website-urilor şi paginilor web de care blogu.lu este legat, sau care sunt legate de blogu.lu. Dream Production nu exercită în nici un fel control asupra acelor pagini web sau website-uri ce nu aparţin blogu.lu, şi nu este responsabil pentru conţinutul sau utilizarea acestora. Legătura cu un website sau o pagină web ce nu aparţine blogu.lu nu atrage după sine identificarea Dream Production cu materialele publicate sau promovarea unor astfel de website-uri sau pagini web. Sunteţi responsabil pentru prevenirea prin măsuri necesare de protejare a dumneavoastră şi a computerului de viruşi, Troieni, precum şi alte forme de conţinut dăunător sau distructiv. Dream Production se exonerează de orice responsabilitate pentru orice daună vă este provocată de utilizarea website-urilor sau paginilor web ce nu aparţin blogu.lu.

Încălcarea drepturilor de autor. Precum cere să i se respecte dreprurile la proprietatea intelectuală, Dream Production respectă la rându-i drepturile la proprietatea intelectuală a celorlalţi. Dacă aveţi convingerea că materiale aflate pe website-ul blogu.lu sau de care Website-ul este legat vă violează dreptul de autor, vă încurajăm să sesizaţi Dream Production. Dream Production va răspunde corespunzător tututor sesizărilor de acest gen, ştergînd materialele şi dezactivând legăturile către astfel de materiale ce încalcă drepturile mai sus menţionate. În cazul în care un vizitator va încălca sau încalcă în mod repetat dreturile de autor sau alte drepturi de proprietate intelectuală ale Dream Production sau ale altor entităţi, Dream Production îşi rezervă dreptul de a-i întrerupe sau refuza accesul la Website sau la utilizarea acestuia. În cazul unei astfel de acţiuni, Dream Production nu va avea nici o obligaţie să ofere vreo despăgubire pentru plăţi făcute în prealabil.

Proprietatea Intelectuală. Prezentul Contract nu vă transferă vreo proprietate intelectuală a Dream Production sau a vreunei terţe părţi, toate drepturile şi titlurile ce privesc astfel de proprietăţi vor rămâne (în relaţia dintre părţi) în posesia Dream Production. Dream Production, blogu.lu, logo-ul blogu.lu, precum orice alte mărci înregistrate, servicii patentate, elemente grafice sau logo-uri folosite în asociere cu blogu.lu sau cu Website-ul sunt mărci înregistrate sau patentate de către Dream Production sau entităţi aflate sub licenţă Dream Production. Alte mărci înregistrate, servicii patentate, elemente grafice sau logo-uri folosite în asociere cu Website-ul pot fi mărci înregistrate ale unor terţe părţi. Utilizarea Website-ului nu vă oferă nici un drept sau licenţă de a reproduce sau folosi în vreun alt fel mărci înregistrate ale Dream Production sau ale unor terţe părţi.

Modificarea Contractului. Dream Production îşi rezervă dreptul de a modifica sau înlocui orice parte a prezentului Contract. Verificarea periodică a schimbărilor ce apar în prezentului Contract este responsibilitatea dumneavoastră. Continuarea utilizării sau accesării Website-ului ulterioare publicării vreunor modificări ale prezentului Contract constituie acceptarea acelor modificări. Este posibil ca, în viitor, Dream Production să ofere noi servicii şi/sau funcţionalităţi prin intermediul Website-ului (incluzând lansarea unor noi unelte şi resurse). Astfel de noi funcţionalităţi şi/sau servicii vor fi subscrise termenilor şi condiţiilor prezentului Contract.

Întreruperea Contractului. Dream Production îşi rezervă dreptul de a vă întrerupe accesul la Website sau la parţi din Website în orice moment, cu sau fără motiv, cu sau fără a oferi vreo notificare, acţiunea luând un curs imediat. În cazul în care doriţi întreruperea prezentului Contract sau accesul la contul blogu.lu (în cazul în care deţineţi unul), puteţi pur şi simplu întrerupe utilizarea Website-ului. Toate clauzele prezentului Contract, care prin natura lor necesită să rămână valabile în urma unei întreruperi contractuale, vor rămâne valabile, incluzând (fără a se limita la) clauze de proprietate, exonerare de garanţii, indemnizaţii sau răspunderi legale.

Exonerarea de Garanţii. Website-ul este dat spre utilizare ca atare. Prin prezentul Contract Dream Production, furnizorii săi şi entităţile aflate sub licenţă se exonerează de garanţiile de orice fel, menţionate direct sau indirect, incluzând (fără a se limita la) garanţii comerciale sau garanţii ce se pot aplica în anumite circumstanţe fără a încalcă vreun drept. Dream Production, furnizorii săi şi entităţile aflate sub licenţă nu garantează funcţionarea continuă, neîntreruptă sau fără erori a Website-ului. De asemenea, trebuie ştiut că download-ul sau obţinerea conţinutului sau serviciilor prin intermediul Website-ului se face pe propria răspundere şi pe propriul risc.

Limitarea răspunderii legale. Dream Production, furnizorii Dream Production şi entităţile aflate sub licenţă Dream Production nu vor răspunde legal în vreo consecinţă a prezentului Contract, fiind private de orice formă de răspundere contractuală, răspundere legală sau culpabilizare echivalentă pentru : (i) orice pagubă primară, secundară, sau survenită în consecinţă; (ii) costul de achiziţionare sau înlocuire de produse sau servicii; (iii) pierderea, compromiterea sau întreruperea accesului la informaţie; (iv) orice sume ce depăşesc onorariile achitate de dumneavoastră către Dream Production sub incidenţa prezentului Contract în decursul unei perioade de doisprezece (12) luni, premergătoare motivului acţiunii. Dream Production nu va avea nicio răspundere legală pentru neîndeplinirea sau întarzierea vreunei acţiuni, datorată unor cauze extraordinare. Cele menţionate anterior nu excedează sub nici o formă limitele impuse de legile în vigoare.

Reprezentare şi Garanţii Generale. Vă angajaţi şi garantaţi (i) să utilizaţi Website-ul în strictă conformitate cu Politica de Confidenţialitate Dream Production, cu prezentul Contract şi cu legile şi reglementările în vigoare (incluzând – fără limitare la – orice lege sau reglementare aplicabilă în ţara, judeţul sau oraşul de origine, sau – după caz – perimetru administrativ, privind conduita de utilizare a serviciilor online şi a conţinutului, incluzând totalitatea legilor privind transmiterea informaţiilor cu caracter tehnic având ca origine ţara al cărui cetăţean rezident sunteţi) şi (ii) să utilizaţi Website-ul fără a încălca sau a folosi în mod ilicit drepturile de proprietate intelectuală a unor terţe părţi.

Indemnizaţii. Vă angajaţi să protejaţi şi să absolviţi Dream Production, entităţile contractate de către Dream Production şi entităţile aflate sub licenţă Dream Production, precum şi persoanele aflate în funcţiile de conducere ale acestor entităţi, angajaţii sau agenţii acestor entităţi, de cereri şi cheltuieli, incluzând onorarii judiciare percepute ca urmare a utilizării de către dumneavoastră a Website-ului, incluzând (fără a se limita la) cazurile în care aţi încălcat prezentul Contract.

Diverse. Prezentul Contract constituie întreaga prevedere contractuală între Dream Production şi dumneavoastră, privind întregul conţinut la care s-a făcut referire mai sus, putând fi modificat doar printr-un amendament scris semnat şi autorizat de către Dream Production, sau prin publicarea de către Dream Production a unei versiuni revizuite a prezentului Contract. Cu excepţia în care legea în vigoare prevede altfel decât prezentul Contract, accesul sau utilizarea Website-ului intră sub incidenţa legilor Statului Român, excluzând conflictele de ordin legal, iar soluţionarea oricăror posibile dispute privind drepturile la proprietate intelectuală (ce pot fi prezentate oricărui complet de judecată ce nu necesită o citaţie), orice dispută pornită de la prezentul Contract va fi soluţionată definitiv în conformitate cu legile în vigoare. Soluţionarea va fi făcută de către instituţiile abilitate, sentinţa putând fi pusa în aplicare de către orice complet de judecată. Partea ce va avea câştig de cauză în urma sentinţei este îndreptăţită să ceară despăgubire cheltuielilor de judecată. În cazul în care vreuna din părţile prezentului contract este declarată invalidă sau inaplicabilă, se va analiza în ce măsură a reflectat acea parte intenţiile iniţiale ale entităţilor implicate în litigiu, iar celelalte părţi ale prezentului contract vor rămâne în vigoare. Renunţarea din proprie iniţiativă a vreuneia dintre părţile implicate a vreunui termen sau vreunei condiţii a prezentului Contract, precum şi orice încălcare a acestuia nu va atrage după sine ca un asemenea termen sau o asemenea condiţie a prezentului Contract va putea fi în consecinţă nerespectată. Puteţi alege să vă delegaţi drepturile stabilite prin prezentul Contract oricărei alte entităţi ce consimte să respecte termenii şi condiţiile prezentului Contract. Dream Production îşi poate delega necondiţionat drepturile stabilite prin prezentul contract. Prezentul Contract este încheiat între părţi şi va fi respectat în consecinţă de către acestea, de către succesorii acestora sau de către celor cărora le sunt delegate drepturile stabilite în prezentul Contract.

include şi blogurile

Termeni şi condiţii